กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน พร้อมกันทั่วประเทศจำนวน 789 แห่ง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. 2536 เป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลางสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. 2536 ข้อ 6 ในส่วนของอำเภอวังม่วง มีชื่อว่า “ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวังม่วง” เมื่อ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2536 เป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลางสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสระบุรี กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

                ในปี 2541 ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอวังม่วงจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน จำนวนเงิน 1,057,000 บาท และขอรับบริจาคเงินเพิ่มเติมจากชุมชน จำนวนเงิน 200,000 บาท รวมเป็นงบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 1,257,000 บาท จัดสร้างโดยใช้ที่ดินบริจาคของชุมชน ตามแบบแปลนอาคารของกรมการศึกษานอกโรงเรียน ลักษณะแบบแปลนเป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น

                เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2540 สร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2541 และในวันที่ 1 มกราคม 2542 ได้ย้ายมาใช้อาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอวังม่วง(ชั้นล่าง)เป็นที่ทำการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวังม่วง และชั้นบนจัดให้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอวังม่วงมาจนถึงปัจจุบัน

                ศูนย์ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวังม่วง เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังม่วง ซึ่งเปลี่ยนโดยการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2551 เป็นต้นมา


                มีผู้บริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังนี้

ลำดับที่
รายชื่อผู้บริหาร
ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1
นายชัยณรงค์ อังศธรรมรัตน์ 6 กรกฎาคม 2537 - 30 ธันวาคม 2540
2
นายสุชาติ มาลากรรณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2540 - พฤศจิกายน 2548
3
นางสาวสุวรรณา นามรมย์ 25 พฤศจิกายน 2548 - ธันวาคม 2549
4
นางนภา จิโรภาส 15 กุมภาพันธ์ 2550 - 7 พฤศจิกายน 2550
5
นางสาวศรีไพร ผิวโสม 8 พฤศจิกายน 2550 - 31 มกราคม 2556
6
นายพงษ์วริษฐ์ ญาณเศรษฐพัฒน์ 1 กุมภาพันธ์ 2556 - ปัจจุบัน
 
สถานที่ติดต่อ :

                ถนนวังม่วง-ป่าลานหินดาด เลขที่ 203 หมู่ที่ 5 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220
                โทรศัพท์ 036 - 364509 โทรสาร 036 – 364509
                e-mail : wangmoung_nfe@hotmail.com

 
 
 
 
::: จัดทำและพัฒนาโดย ::: นายเลิศชาย ปานมุข ครูผู้ช่วย :::
::: ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังม่วง :::
::: สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี :::