การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  
             เป็นการจัด ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยให้ประชาชนชุมชนร่วมกันรับผิดชอบและเห็นถึงความสำคัญในการฟื้นฟูพัฒนาสังคมและชุมชนของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ บูรณาการความรู้ ประสบการณ์ และทักษะอาชีพ เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรวม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ นำไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง มีความเอื้ออาทรต่อกัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
             กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนมี 5 ด้าน คือ
             1. ด้านเศรษฐกิจ - กิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
             2. ด้านการเมือง - กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
             3. ด้านสังคม - กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้
             4. ด้านสิ่งแวดล้อม - กิจกรรมรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
             5. ด้านศิลปวัฒนธรรม - กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

 
 
 
 
 
::: จัดทำและพัฒนาโดย ::: นายเลิศชาย ปานมุข ครูผู้ช่วย :::
::: ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังม่วง :::
::: สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี :::