การส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
              เ็ป็นการจัดการศึกษาที่มีเป้าหมายสำคัญ คือ การปลูกฝังให้นักศึกษาและประชาชน รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ ความเป็นไทย

 
 
 
 
 
::: จัดทำและพัฒนาโดย ::: นายเลิศชาย ปานมุข ครูผู้ช่วย :::
::: ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังม่วง :::
::: สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี :::